Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Se alle filmene
Sentrale aktører
Hold down the Ctrl key (Cmd key on Mac).
Press + to enlarge or - to reduce.
Watch all
Key stakeholders
Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl (на Мас - клавишу Cmd).
Нажмите на + для увеличения или на - для уменьшения шрифта.
Гражданское общество
Основные акторы

Atomhandlingsplanen

The Nuclear Action Plan

План действий по ядерной безопасности

Norges viktigste virkemiddel for samarbeid om atomsikkerhet i Russland, Ukraina og andre tidligere sovjetrepublikker.

Norway's most important instrument for collaboration on nuclear safety and security in Russia, Ukraine and other former sovjet union countries.

Важнейший инструмент сотрудничества Норвегии с Россией в области ядерной безопасности в Северо-Западной России.


Se film
Watch
Смотреть фильм

Ubåtopphugging

Dismantling Nuclear Submarines

Утилизация подводных лодок

Opphugging av utrangerte atomubåter og sikker fjerning og håndtering av det brukte atombrenselet.

Breaking up decomissioned nuclear submarines and the safe removal of the spent nuclear fuel.

Утилизация выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок, безопасные выгрузка отработавшего ядерного топлива и обращение с ним.


Se film
Watch
Смотреть фильм

Fyrlykter

Lighthouses

Маяки

Fjerning av radioaktive strontiumbatterier som har blitt erstattet med miljøvennlige solcelleteknologi.

Removal of radioactive strontium batteries that have been replaced by environmentally-friendly solar cell technology.

Удаление радиоактивных стронциевых батарей и замена их на экологически чистые солнечные технологии.


Se film
Watch
Смотреть фильм

Andrejevbukta

Andreyev Bay

Губа Андреева

Sikring og fjerning av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall, kun fem mil fra Norge.

Securing and removing of spent nuclear fuel and radioactive waste, fifty kilometres from Norway.

Приведение в безопасное состояние и удаление ядерного топлива и радиоактивных отходов всего в 50 км от Норвегии.


Se film
Watch
Смотреть фильм

Kjernekraftverk

Nuclear power plants

Атомные электростанции

Tiltak for redusert risiko for atomulykker og sabotasje ved kjernekraftverk.

Measures to reduce the risk of nuclear accidents and sabotage at nuclear power plants.

Мероприятия по снижению риска возникновения аварий и совершения терактов на атомных электростанциях.


Se film
Watch
Смотреть фильм

Ukraina

Ukraine

Украина

Sikring av kjernekraftverk og andre strålekilder i samarbeid med ukrainske myndigheter.

Improved safety and security at nuclear power plants and for radiation sources in collaboration with Ukrainian authorities.

Укрепление безопасности на АЭС и других источниках радиации в сотрудничестве с надзорными органами Украины.


Se film
Watch
Смотреть фильм

Myndighetssamarbeid

Collaboration between authorities

Сотрудничество органов власти

Styrking av tilsynsmyndighetenes regelverk og kapasiteter for kontroll med radioaktivt materiale.

Strengthening the regulatory authorities’ regulatory system and and capacity to control radioactive material.

Совершенствование нормативно-правовой базы и работы надзорных органов с целью контроля над радиоактивными материалами.


Se film
Watch
Смотреть фильм

Miljøovervåkningssamarbeid

Collaboration on environmental monitoring

Сотрудничество в области мониторинга окружающей среды

Kartlegging av mulig radioaktiv forurensning i nordlige havområder.

Monitoring of possible radioactive contamination in northern sea areas.

Картирование возможного радиоактивного загрязнения северных морских акваториях.


Se film
Watch
Смотреть фильм

Beredskapssamarbeid

Collaboration on emergency planning

Сотрудничество в области реагирования на чрезвычайные ситуации

Samarbeid om atomberedskap for å beskytte helse og miljø og næringsinteresser.

Collaboration on nuclear emergency planning to protect health and the environment, as well as commercial interests.

Сотрудничество в области реагирования на ядерные аварии для охраны здоровья, окружающей среды и интересов промышленности.


Se film
Watch
Смотреть фильм

Internasjonalt samarbeid

International collaboration

Международное сотрудничество

Koordinering av prosjekter for å redusere risikoen for atomulykker, sabotasje og terror.

Coordination of projects to reduce the risk of nuclear accidents, sabotage and terror.

Координация проектов с целью снижения риска возникновения аварий и совершения терактов и саботажа.


Se film
Watch
Смотреть фильм

Det sivile samfunn

The civil society

Гражданское общество

Miljøvernorganisasjoner som viktig bindeledd mellom myndigheter og befolkning.

Environmental protection organisations as an important link between the authorities and the population.

Экологические организации как важное связующее звено между органами власти и населением.


Se film
Watch
Смотреть фильм

Introduksjon

Intro

Введение

Se film

Watch

Смотреть фильм

Ubåtopphugging

Dismantling Nuclear Submarines

Утилизация подводных лодок

Se film

Watch

Смотреть фильм

Fyrlykter

Lighthouses

Маяки

Se film

Watch

Смотреть фильм

Andrejevbukta

Andreyev Bay

Губа Андреева

Se film

Watch

Смотреть фильм

Kjernekraftverk

Nuclear power plants

Атомные электростанции

Se film

Watch

Смотреть фильм

Ukraina

Ukraine

Украина

Se film

Watch

Смотреть фильм

Myndighets-
samarbeid

Collaboration between authorities

Сотрудничество органов власти

Se film

Watch

Смотреть фильм

Miljøovervåknings-
samarbeid

Collaboration on environmental monitoring

Сотрудничество в области мониторинга окружающей среды

Se film

Watch

Смотреть фильм

Beredskaps-
samarbeid

Collaboration on emergency planning

Сотрудничество в области реагирования на чрезвычайные ситуации

Se film

Watch

Смотреть фильм

Internasjonalt
samarbeid

International collaboration

Международное сотрудничество

Se film

Watch

Смотреть фильм

Det sivile samfunn

The civil society

Гражданское общество

Se film

Watch

Смотреть фильм

Se alle filmene

Watch all

Смотреть все фильмы

Se film

Watch

Смотреть фильм

Sentrale aktører i atomhandlingsplanen

Utenriksdepartementet har det overordnede ansvaret for utforming av strategier og prioriteringer for arbeidet, og representerer Norge i internasjonale fora der atomsikkerhet drøftes. For å sikre en bred forankring av beslutninger, prioriteringer og tiltak, drøftes alle aktuelle spørsmål i et rådgivende utvalg for atomsaker som UD leder.

Statens strålevern er Utenriksdepartementets fagdirektorat og har et særlig ansvar i gjennomføringen av atomhandlingsplanen. Statens strålevern er fra 2012 delegert oppgaven å forvalte tilskuddsmidlene i atomhandlingsplanen. Dette innebærer at korrespondanse vedrørende søknader og rapporter stiles til Statens strålevern. Søknader og rapporter vil bli behandlet i UDs rådgivende atomutvalg før Strålevernet tar den endelige beslutning om finansiering. Strålevernet har videre et ansvar for å bidra til kvalitetssikring av de enkelte prosjektene. Kontakt og samarbeid med russiske tilsyns- og beredskapsmyndigheter er også et sentralt arbeidsområde.

Fylkesmannen i Finnmark er norske prosjektledere for arbeidet i Andrejevbukta, og fjerning av radioaktive kilder brukt for å produsere strøm til russiske fyrlykter. Institutt for energiteknikk er prosjektleder for sikkerhetsprosjekter på kjernekraftverk. Prosjektlederne har ansvaret for at prosjektene gjennomføres på en forsvarlig måte og innenfor oppsatt tids- og kostnadsramme. Et viktig hensyn i utvelgelsen av prosjektleder er at den kunnskapen som prosjektleder utvikler skal bidra til å styrke det samlede norske kompetansegrunnlaget for samarbeidet mellom Norge og Russland.

Norge bidrar til multilateral innsats i første rekke gjennom NDEP-fondet forvaltet av Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling, EBRD. EBRD administrerer svært store prosjekter bl.a. i Nordvest-Russland. Dette gjelder bl.a. i Andrejevbukta, transport av servicefartøyet Lepse og håndtering av brukt kjernebrensel.

De ikke-statlige organisasjonene Natur og ungdom, Naturvernforbundet og Bellona utgjør et viktig bindeledd mellom myndigheter og befolkning og spiller en viktig rolle i informasjonsarbeidet på atomsikkerhetsområdet. Samarbeid mellom ikke-statlige organisasjoner i Norge, Russland og ev. andre land bidrar til å styrke utviklingen av det sivile samfunnet. Informasjon om atomutfordringene i Nordvest-Russland og om norsk innsats publiseres av involverte aktører.

Key stakeholders in the Nuclear Action Plan

The Ministry of Foreign Affairs has overall responsibility for the formulation of strategies and priorities for the work and represents Norway in international fora in which nuclear safety is discussed. To ensure broad endorsement of decisions, priorities and measures, all relevant issues are discussed by an advisory committee for nuclear issues, chaired by the Ministry of Foreign Affairs.

The Ministry of Foreign Affairs’ technical directorate is the Norwegian Radiation Protection Authority, which has special responsibility for the implementation of the Nuclear Action Plan. Since 2012, the Norwegian Radiation Protection Authority has been delegated the task of administering the subsidy funding for the Nuclear Action Plan. This means that correspondence regarding applications and reports should be directed to the Norwegian Radiation Protection Authority. Applications and reports will be processed by the Ministry of Foreign Affairs’ nuclear advisory committee before the Norwegian Radiation Protection Authority makes a final decision on finance. The Norwegian Radiation Protection Authority is also responsible for assisting in the quality assurance of the individual projects. Contact and collaboration with Russian regulatory and emergency planning authorities is also a central part of the work.

The County Governor of Finnmark is the Norwegian project manager for work in Andreyev Bay and the removal of radioactive sources used to produce electricity for Russian lighthouses. The Institute for Energy Technology is project manager for safety and security projects at nuclear power stations. The project managers are responsible for ensuring that projects are implemented in a proper manner and within the time frame and cost ceilings that have been set. An important consideration in the selection of project managers is that the knowledge developed by project managers helps to reinforce the combined Norwegian competence base for collaboration between Norway and Russia.

Norway contributes to multilateral initiatives, primarily through the NDEP fund administered by the European Bank for Reconstruction and Development, EBRD. The EBRD administers very large projects, including in Northwest Russia. This includes in Andreyev Bay, transport by the service vessel Lepse and handling spent nuclear fuel.

The non-governmental organisations Nature and Youth, Friends of the Earth Norway and Bellona represent an important link between the authorities and the population and play an important role in information work on the subject of nuclear safety. Collaboration between non-governmental organisations in Norway, Russia and other countries helps to strengthen the development of the civil society. Information about nuclear issues in Northwest Russia and about Norwegian initiatives is published by involved stakeholders.

Основные акторы Плана действий по ядерной безопасности

Министерство иностранных дел Норвегии несет общую ответственность за формирование стратегий и приоритетов в данной области и представляет страну на международных форумах, где обсуждается ядерная безопасность. Для обеспечения широкого закрепления решений, приоритетов и мероприятий все актуальные аспекты рассматриваются Консультативной группой по ядерным вопросам, которую возглавляет МИД.

Государственное управление Норвегии по ядерной и радиационной безопасности является профильным директоратом, подчиненным Министерству иностранных дел, на котором лежит особая ответственность за реализацию Плана действий по ядерной безопасности. В 2012 г. Управление по ядерной и радиационной безопасности получило полномочия распределять средства, ассигнованные на выполнение Плана. Это означает, что корреспонденция относительно заявок и отчеты направляются в Управление. Заявки и отчеты рассматриваются Консультативной группой по ядерным вопросам МИД, после чего Управление принимает окончательное решение о выделении финансирования. Кроме того Управление отвечает за контроль качества в выполнении отдельных проектов. Одним из важных направлений работы является также осуществление контактов и сотрудничество с органами власти России, осуществляющими надзор и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Администрация Губернии Финнмарк является норвежским руководителем работ в губе Андреева и работ по удалению источников радиации, используемых для электропитания на российских маяках. Институт энерготехники является руководителем проектов по укреплению безопасности на атомных электростанциях. Руководители проектов несут ответственность за безопасное выполнение проектов, не выходя за временной график и рамки бюджета. При назначении руководителей важным является то, чтобы знания, которые они развивают, укрепляли совокупную компетентность норвежской стороны в сотрудничестве между Норвегией и Россией.

Норвегия участвует в многостороннем сотрудничестве в рамках, прежде всего, фонда Экологического партнерства Северного измерения, управляет которым Европейский банк реконструкции и развития – ЕБРР. ЕБРР сопровождает очень крупные проекты, в частности, в Северо-Западной России – например, работы в губе Андреева, транспортировку судна «Лепсе», обращение с отработавшим ядерным топливом.

Неправительственные организации «Природа и молодежь», «Союз охраны природы» и «Беллона» являются важным связующим звеном между органами власти и населением, играют важную роль в информационной работе в области ядерной безопасности. Сотрудничество между неправительственными организациями Норвегии, России и других стран способствует более прочному развитию гражданского общества. Они публикуют информацию о вызовах в области ядерной безопасности в Северо-Западной России и об участии Норвегии в этой работе.